Privacy Statement

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Daywize. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en/of de medewerkers van onze klanten (of de medewerkers van de klanten van onze partners). We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Persoonsgegevens en waarvoor we deze gebruiken

Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze website of interesse toont in onze diensten of reeds klant bent. Je kan hierbij denken aan:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum / Geboorteplaats
 • Telefoonnummer / e-mailadres
 • LinkedIn-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag
 • IP-adres, internetbrowser en apparaat type

Of overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Deze informatie gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemailingen
 • om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om diensten bij je af te leveren
 • voor het afhandelen van betalingen

Daywize verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hier voorafgaande toestemming voor hebt verstrekt, of dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Daywize zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Beveiliging

Daywize neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@daywize.nl.

In kaart brengen websitebezoek

Daywize gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn we_use_cookies_icon_500pxnoodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@daywize.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Daywize zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Als we persoonsgegevens verwerken omdat je werkgever klant is
Ronald Catersels CISO Daywize

In opdracht van jouw werkgever

Wij kunnen ook persoonsgegevens over jou verwerken omdat je werkgever deze gegevens aan ons of aan een van onze partners heeft verstrekt. Wij hanteren verschillende maatregelen om je privacy als medewerker te waarborgen en jouw persoonsgegevens te beschermen. Onze verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Nederlandse en Europese privacywetgeving en -richtlijnen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de basis voor ons informatiebeveiligings-beleid. De AVG beschouwt Daywize als ‘verwerker’, omdat onze dienstverlening erop gericht is om persoons-, salaris- en daaraan gerelateerde gegevens te verwerken voor jouw werkgever die als opdrachtgever in de wet als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ geldt.

Dat betekent concreet dat als jij het idee hebt dat er meer gegevens over jou verwerkt worden dan jij noodzakelijk acht en/of gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, je als eerste contact moet opnemen met je werkgever. Deze is volgens de wet namelijk hoofdverantwoordelijk. Wij verwerken enkel de gegevens op aangeven en instructie van jouw werkgever.

Afhankelijk van de door jouw werkgever afgenomen diensten kunnen wij de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • Naam-, adres- en woonplaatsgegevens
 • Burgerservicenummer
 • Contactgegevens zoals telefoonnummers en mailadressen
 • Kopieën van legitimatiebewijzen
 • Toegangs- of identificatiegegevens
 • Bankrekeningnr. en financiële gegevens
 • Aanstellings- / contractgegevens
 • Opleidingsgegevens
 • Bezettings- en formatiegegevens
 • Belonings-, uitkerings- en/of pensioengegevens en mutaties
 • Verlofgegevens
 • Verzuimgegevens
 • Functioneringsgegevens
 • Uitstroommutaties / uitdienstdata

Eisen vanuit de AVG

De AVG stelt eisen aan de vorm en inhoud van afspraken tussen opdrachtgevers en leveranciers. Daarnaast stelt deze wet ook een aantal verplichtingen en beperkingen aan Daywize als verwerker. Op basis van de AVG zorgen wij ervoor dat:

 • wij en onze leveranciers zich vanzelfsprekend aan de wet houden.
 • het verwerken van persoonsgegevens alleen plaatsvindt op basis van schriftelijke instructies van onze opdrachtgevers (zoals uitgewerkt in de dienstverleningsovereenkomst) of de wet.
 • de gegevensverstrekking aan derden voortvloeit uit de wet of het doel van de verwerking en geschiedt met specifieke toestemming van de opdrachtgever.
 • er voldoende waarborgen zijn met betrekking tot technische en organisatorische beveiliging.
 • gegevens die aan ons zijn toevertrouwd geheim worden gehouden.
 • jouw werkgever als verwerkingsverantwoordelijke kan voldoen aan de meldplicht datalekken.
 • bij het ontwikkelen van software het ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ principe wordt gehanteerd.
 • er bindende verwerkersafspraken gemaakt worden met verwerkingsverantwoordelijken (jouw werkgever) en sub-verwerkers (onze leveranciers).

Vul onderstaand formulier in

Als je een klacht, beveiligingsincident of datalek wilt melden.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.